• Tour nước ngoài: 0969 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 23 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Công ty cổ phần Du Lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kính gửi quý cổ đông tài liệu báo cáo cho Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) 2021 như sau: 

1. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 công ty cổ phần Du Lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh 

/storage/dhcd-2021-2-du-thao-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2021-dang-website-1962021.pdf

2. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

/storage/dhcd-2021-2-thong-bao-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-dang-website-1962021.pdf

3.  Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

/storage/dhcd-2021-2-phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-dang-website-1962021.pdf

4. Bộ Dự thảo Điều lệ 

/storage/du-thao-dieu-le-vnt-vppc.pdf

5. Bản tóm tắt sửa đổi bổ sung Điều lệ 

/storage/ban-tom-tat-sua-doi-bo-sung-dieu-le-vnt.pdf

Trân trọng cảm ơn !

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)