• Tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CTCP DU LỊCH VIỆT NAM                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TP HỒ CHÍ MINH                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     --------------------                                                                                                      ----------Ω----------

    Số: 03/2021/TB-VNT                                                                               TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

          Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CTCP DU LỊCH VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH

     Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh("VNT") xin trân trọng thông báo với các Quý Cổ đông về ngày ăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 như sau:

     1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

     2. Trụ sở chính: Số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

     3. Lý do chốt danh sách cổ đông: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

     4. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 15/04/2021.

     5. Thời gian tổ chức và địa điểm chính thức: VNT sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

 CTCP DU LỊCH VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 28 3932 6776                                  Fax: (+84) 28 3932 6775  

Website: http://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn/

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:                                                                                         CTCP DU LỊCH VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH

Như Kính gửi                                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT

- HĐQT, BKS (nếu có);

- Đăng CBTT Website                                                                                           TRẦN ANH TUẤN

- Lưu VT                                                                                                                      (đã ký)

 

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)