•  Hotline : 0765998017 (Ms Như)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHM

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. BÁO CÁO HĐQT VÀ CÁC TỜ TRÌNH TRONG ĐẠI HỘI

/STORAGE/BAO-CAO-HDQT-VA-CAC-TO-TRINH-TRONG-DAI-HOI.PDF

2. BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

/STORAGE/BAO-CAO-CUA-BKS-TAI-DHDCD-THUONG-NIEN-2023.PDF

3. BÁO CÁO BAN TGĐ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

/STORAGE/BAO-CAO-BAN-TGD-KET-QUA-SXKD-NAM-2022-VA-PHUONG-HUONG-HOAT-DONG-NAM-2023.PDF

4. THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

/STORAGE/THONG-TIN-BAO-CAO-TAI-CHINH-NAM-2022.PDF

5. THƯ MỜI HỌP, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, GIẤY ỦY QUYỀN, ĐƠN ĐỀ CỬ, ĐƠN ỨNG CỬ, SƠ YẾU LÝ LỊCH

/STORAGE/THU-MOI-HOP-CHUONG-TRINH-DAI-HOI-GIAY-UY-QUYEN-DON-DE-CU-DON-UNG-CU-SO-YEU-LY-LICH.PDF

6. DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

/STORAGE/DU-THAO-QUY-CHE-LAM-VIEC-VA-BIEU-QUYET-DHDCD-THUONG-NIEN-2023.PDF

7. THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

/STORAGE/THONG-BAO-VE-VIEC-DE-CU-UNG-CU-BAU-THANH-VIEN-HDQT-BKS-NHIEM-KY-2023-2028.PDF

8. THỂ LỆ BẦU CỬ - BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028 CTY CP DU LỊCH VIỆT NAM TP.HCM

/STORAGE/THE-LE-BAU-CU-BAU-THANH-VIEN-HDQT-BKS-NHIEM-KY-2023-2028-CTY-CP-DU-LICH-VIET-NAM-TPHCM.PDF

 

Trân trọng

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0765998017 (Ms.Như)