• Tour nước ngoài: 038 838 3649 (Mr.Phúc) 
  • Tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

1/ Thư mời hợp ĐHCĐ thường niên 2022: /storage/thu-moi-hop-dhdcd.pdf

2/ Thông báo đề cử ứng cử: /storage/thong-bao-de-cu-ung-cu.pdf

3/ Chương trình Đại Hội: /storage/02-chuong-trinh-dhv2.docx

4/ Báo cáo của Ban Giám Đốc: /storage/bao-cao-cua-ban-giam-doc.pdf

5/ Báo cáo của Ban Kiểm Soát: /storage/bao-cao-cua-ban-kiem-soat.pdf

6/ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: /storage/03bao-cao-hoat-dong-hdqt.pdf

7/ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị: /storage/to-trinh-bau-bo-sung-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri.pdf

8/ Tờ trình không phân phối lợi nhuận: /storage/04to-trinh-khong-phan-phoi-loi-nhuan.pdf

9/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: /storage/04to-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan.pdf

10/ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính: /storage/04to-trinh-thong-qua-bctc.pdf

11/ Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị: /storage/04to-trinh-thu-lao-hdqt.pdf

12/ Quy chế làm việc: /storage/05-quy-che-lam-viec-vnt-v3.pdf

13/ Thông báo Covid: /storage/thong-bao-covid-19.pdf

14/ Thể lệ bầu cử: /storage/the-le-bau-cu.pdf

15/ Giấy uỷ quyền /storage/giay-uy-quyen.pdf

Trân trọng !

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 076 501 9459 (Mr.Tuấn)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 038 838 3649 (Mr.Phúc)