• Tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: (84-28) 3932 6776

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN dU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Quý cổ đông  Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo nội dung như sau:

  1. Thời gian: 08h30 ngày 02 tháng 12 năm 2019

  2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm

  4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: https://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn/ kể từ ngày 22/11/2019.

  5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.         

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 29/11/2019 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3932 6776            Fax: (84-28) 3932 6775

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Anh Tuấn

 

Tài liệu đại hội: https://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn/storage/bai-viet/dhcd-2019/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2019.zip

 

 

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)